REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
ROSAMED CLINIC SP. Z O.O.
ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego RosaMed Clinic sp. z o.o. (zwanego dalej: „podmiotem leczniczym”) stosownie do postanowień art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) określa:
firmę podmiotu leczniczego;
cele i zadania podmiotu leczniczego;
strukturę organizacyjną zakładów podmiotu leczniczego;
rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;
sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.
Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie określa wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym z uwagi na to, że ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 31, poz. 158), określający wymagania szczegółowe, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zespołu opieki dziennej i zespołu chirurgii jednego dnia nie ustanawia wymogu zapewnienia przez taki zespół opieki dziennej i zespół chirurgii jednego dnia zakładu patomorfologii, ani też chłodni do przechowywania zwłok.
RosaMed Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Drawskiej 29A lok 91 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702382 jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654);
ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
niniejszego Regulaminu Organizacyjnego;
innych aktów obowiązującego prawa polskiego.

ROZDZIAŁ II

FIRMA PODMIOTU

 

Podmiot leczniczy działa pod firmą RosaMed Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA PODMIOTU

Celem RosaMed Clinic z o.o. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
Zadaniami RosaMed Clinic sp. z o.o. są w szczególności:
udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej;
udzielanie świadczeń profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia;
udzielanie indywidualnych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny estetycznej;
promocja zdrowia i profilaktyka, w tym prowadzenie szkoleń;

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO,

ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH,

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakłady lecznicze, jednostki i komórki organizacyjne RosaMed Clinic sp. z o.o. oraz organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych:
Podmiot leczniczy: … RosaMed Clinic Sp. z o.o.

Zakład leczniczy: RosaMed Clinic Sp. z o.o. ul. Drawska 29A lok 91

 

Komórki organizacyjne:

1.Poradnia rehabilitacyjna

2.Dział masażu leczniczego

Poradnia psychologiczna
4.Poradnia żywieniowa

Pracownia akupunktury i akupresury
Pracownia ziołolecznictwa
Dział oświaty i promocji zdrowia
Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest miejsce położenia i funkcjonowania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych RosaMed Clinic z o.o., zaś świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy doraźnej udzielają ratownicze zespoły wyjazdowe.
ROZDZIAŁ V

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

RosaMed Clinic z o.o. wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne świadczenia zdrowotne.

 

ROZDZIAŁ VI

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

 

RosaMed Clinic z o.o. udziela świadczeń zdrowotnych na następujących zasadach:

1) na podstawie opłaty wniesionej przy rejestracji usługi (pacjenci indywidualnie opłacający usługę);

2) na podstawie umowy o przeprowadzenie szkoleń merytorycznych jako podwykonawca ( opłatę wnosi instytucja szkoleniowa)

 

Świadczenia zdrowotne są udzielane:
1) dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,

2) zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3) z należytą starannością,

4) z poszanowaniem praw pacjenta.

 

Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do podmiotu leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
Świadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia są udzielane niezwłocznie

RosaMed Clinic z o.o. zapewnia pacjentom rezerwację usługi na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej:
1) bezpośredniego w recepcji,

2) telefonicznego,

3) przy pomocy komunikatora internetowego (e-center).

W celu dokonania rezerwacji pracownik dokonujący rezerwacji odnotowuje dane osobowe pacjenta.
Pracownik podmiotu leczniczego dokonujący rezerwacji informuje pacjenta o terminie i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego.
W przypadku zmiany terminu lub godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego pracownik dokonujący rezerwacji informuje o tym pacjenta, ustalając nowy termin i godzinę udzielenia świadczenia.
W trakcie rezerwacji pacjent ma możliwość wyboru lekarza /innego pracownika medycznego spośród zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej podmiotu leczniczego.
Odwołanie wizyty może odbywać się bezpośrednio w recepcji, telefonicznie, bądź przy pomocy komunikatora internetowego, przy czym:
wizyty zarezerwowane do 36 godzin przed terminem wizyty powinny być odwoływane do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym realizację wizyty,
wizyty zarezerwowane w czasie krótszym niż 36 godzin przed wyznaczonym terminem, muszą być odwołane minimum 6 godzin przed realizacją wizyty,
wizyty zarezerwowane w czasie krótszym niż 12 godzin przed wyznaczonym terminem, muszą być odwołane co najmniej na 1 godzinę przed realizacją wizyty.

Świadczenia zdrowotne są udzielane przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadzonych do obrotu i do używania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

RosaMed Clinic sp. z o.o. prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych podmiotu leczniczego w sposób określony w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

 

Pacjent zgłaszający się do poradni podmiotu leczniczego winien posiadać:

dokument pozwalający na potwierdzenie tożsamości;

 

ROZDZIAŁ VII

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚC LECZNICZĄ

 

Jednostki i komórki organizacyjne RosaMed Clinic sp. z o.o. współpracują ze sobą w celu zapewnienia ciągłości i płynności udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych oraz sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym. Każdy z pacjentów, postępując zgodnie ze wskazanymi w Rozdziale VI powyżej zasadami, ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w każdej jednostce i komórce organizacyjnej podmiotu leczniczego.

W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych RosaMed Clinic sp. z o.o. współdziała w tym zakresie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

ROZDZIAŁ VIII

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Za udostępnianie dokumentacji medycznej RosaMed Clinic sp. z o.o. nie pobiera opłaty.
Za udzielanie świadczeń zdrowotnych RosaMed Clinic z o.o. pobiera opłaty zgodnie z cennikiem udostępnianym na stronie internetowej www.rosamedclinic.pl oraz w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego. Pacjenci podczas rejestracji są informowani o wysokości opłat za udzielone świadczenie zdrowotne. Cennik stanowią załączone strony:
Cennik fizjoterapii

Cennik medycyny estetycznej

Cennik medycyny naturalnej

 

 

ROZDZIAŁ IX

SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU

Nadzór merytoryczny nad pracą RosaMed Clinic sp. z o.o., jako podmiotu leczniczego, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych sprawuje Prezes Zarządu oraz upoważnieni przez Zarząd Dyrektorzy/Kierownicy Medyczni jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego.

 

 

 

Obowiązuje od dnia: 04-09-2020 r.