Karta Praw Pacjenta
1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Karta Praw Pacjenta określa zasady korzystania z usług z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii, rehabilitacji, naturoterapii oraz innych świadczeń przewidzianych w Regulaminie Organizacyjnym Kliniki Medycyny Estetycznej i Medycyny Naturalnej RosaMed Clinic, zwanej dalej Kliniką.
RosaMed Clinic zapewnia, że świadczenia medyczne i kosmetologiczne są udzielane przy wykorzystaniu sprzętu odpowiedniego dla wykonania zabiegu, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości.
RosaMed Clinic zapewnia, że świadczenia medyczne są udzielane w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom odpowiednim do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń.
2. Pacjent

Pacjentem Kliniki może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodziców, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Kliniki jest uprawniony do żądania
w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
3.Pracownicy

Pracownicy Kliniki są najwyższej klasy specjalistami, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
Pracownicy Instytutu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku gdy stwierdzi pozostawanie Pacjenta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Pracownik Kliniki, na życzenie pacjenta, powinien udzielić pacjentowi informacji dotyczących zakresu świadczonych usług, osób udzielających konsultacji i wykonujących zabiegi oraz zakresu ich specjalizacji, najbliższych terminów wizyt i zabiegów, a także informacji dotyczących cennika usług
4. Świadczenie usług kosmetologicznych, medycyny estetycznej, rehabilitacji leczniczej, naturoterapii.

Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Pacjentem wywiad medyczny w celu ustalenia czy na stan zdrowia Pacjenta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
Każdy Pacjent jest zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi zaleceniami pozabiegowymi,
a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
5. Obowiązki Pacjenta

Pacjenci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, przyjmowaniu leków, w tym zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
Pacjent określa swój stan zdrowia poprzez wypełnienie i złożenie podpisu na stosownym dokumencie.
Pacjent ma obowiązek udostępnienia lekarzowi, na jego życzenie, dokumentacji medycznej, która może mieć znaczenie przy udzielaniu konsultacji pacjentowi oraz kwalifikacji pacjenta do zabiegu.
Pacjent ma obowiązek przestrzeganie zaleceń lekarza przed i po zabiegu.
Każdorazowo, gdy zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Pacjent winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.65. Pacjent jest zobowiązany do nie posiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Pacjenta na jego odpowiedzialność.
Pacjenci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
6. Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do intymności i poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez lekarzy, personel pomocniczy i personel administracyjny w czasie udzielania świadczeń.
Pacjent ma prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie Zabiegu lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji o proponowanych metodach ich wykonania. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym.
Pacjent ma prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody
w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności dwóch świadków) na uczestnictwo w eksperymencie kosmetologicznym po uprzednim uzyskaniu informacji: o celach, sposobach
i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyściach kosmetycznych lub leczniczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium.
W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować.
Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej i jej wydania na podstawie wniosku (Zał. Nr 1).
Pacjent ma prawo do upoważnienia / odmowie upoważnienia do uzyskania informacji / dokumentacji medycznej osoby trzeciej.(żał. Nr. 2).
Pacjent ma prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych przez personel Kliniki w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa.
7. Płatność

Pacjent jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik usług jest dostępny w Klinice oraz dostępny w na stronie internetowej pod adresem www.rosamedclinic.pl
W Klinice udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą
w terminalu, przedpłata/zapłata na nr rachunku bankowego.
Klinika zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Instytucie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Pacjentom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu przed jej ogłoszeniem nie przysługują żadne roszczenia.
W Klinice dostępne są także Pakiety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie, których zasady obwarowane są odrębnymi zasadami.
8. Odpowiedzialność

Klinika ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, pozostawione
w miejscu do tego przeznaczonym. Klinika nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Klinice poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia,
w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent powinien zatrzymać przy sobie.
Klinika ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Karty lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Kliniki.
Klinika nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego
z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetologiczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
9. Rezerwacje

Pacjent może uprzednio umówić termin wykonania usługi w Klinice osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub za pomocą strony internetowej Kliniki.
Odwołanie wizyty może odbywać się bezpośrednio w recepcji, telefonicznie, bądź przy pomocy komunikatora internetowego, przy czym:
wizyty zarezerwowane do 36 godzin przed terminem wizyty powinny być odwoływane do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym realizację wizyty,
wizyty zarezerwowane w czasie krótszym niż 36 godzin przed wyznaczonym terminem, muszą być odwołane minimum 6 godzin przed realizacją wizyty,
wizyty zarezerwowane w czasie krótszym niż 12 godzin przed wyznaczonym terminem, muszą być odwołane co najmniej na 1 godzinę przed realizacją wizyty.
Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Klinika zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Pacjenta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Pacjenta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika,
z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Instytutu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
W szczególnych przypadkach Klinika zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Klinika jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
10. Reklamacje

Pacjent ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Klinice w dowolnej formie.
Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Klinice lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Instytutu . Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni od daty dostarczenia na adres Instytutu.
W przypadku uznania reklamacji Instytut dokona zwrotu ceny Zabiegu Pacjentowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, Instytut może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
W przypadku odmowy uznania reklamacji Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. W przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Klinika zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
11. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych i danych wrażliwych pacjentów jest RosaMed Clinic.
Każdy pacjent na życzenie personelu Kliniki zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych
i danych wrażliwych oraz szczegółowego wypełnienia informacji dotyczących zdrowia i chorób istotnych do przeprowadzenia zabiegu.
Podanie danych, o których mowa w ust. 2 jest warunkiem udzielenia świadczeń przez RosaMed Clinic. Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować nieudzieleniem świadczeń.
Dane są przetwarzane w celu udzielenie w siedzibie RosaMed Clinic, świadczeń zdrowotnych oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, rejestracji wizyt, a także prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, oraz do przesyłania pacjentom korespondencji i informacji handlowych oraz materiałów marketingowych tj. zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a i lit. B RODO i art. 9 ust. 2 lit.a RODO.
Dane są przetwarzane wyłącznie przez personel RosaMed Clinic i tylko na potrzeby Kliniki.
Poza okresami przetwarzania danych w celach określonych w ust. 4 dane pacjentów będą przechowywane przez cały okres istnienia RosaMed Clinic w celach archiwalnych.
RosaMed Clinic udziela dostępu do danych lub poprawia dane na życzenie pacjenta lub osoby upoważnionej.
Każdy pacjent w dowolnym momencie, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na cele marketingowe lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej w recepcji, przesyłka poleconą, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@rosamedclinic.pl. Klinika niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu, zaprzestanie przetwarzać dane pacjenta, którego sprzeciw dotyczy.
12. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług w RosaMed Clinic winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
W celu ochrony praw pacjenta ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta powołana została instytucja Rzecznika Praw Pacjenta.
Do zakresu działania Rzecznika należy:

prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów,
prowadzenie postępowań w trybie określonym ustawą z dn. 6 listopada 2008r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta Rzecznik możez urzędu lub na wniosek strony żądać wszczęcia postępowania, a także brać udział w toczącym się postępowaniu,
opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta,
występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź
o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta,
opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę
o ochronie praw pacjenta,
współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw,
w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta,
współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta,
analiza skarg i wniosków pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów
w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy,
wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa zleconych przez Prezesa Rady Ministrów
Siedziba Rzecznika Praw Pacjenta mieści się w Warszawie, ul. Młynarska 46, tel. 800 190 590